top of page

157 Đ. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Vo Thi Sau Ward, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2 guests/room

3.129.000 VND /room/night

157 Đ. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Vo Thi Sau Ward, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mai House Hotel

bottom of page